Whitehead Headstone

John Whitehead headstone at Mount Moriah Cemetery