Thomas G. Lyons

Thomas G. Lyons headstone at Mount Moriah Cemetery in Philadelphia, Pennsylvania